Stadgar

Här finner du samtliga av FABUR:s stadgar, däribland föreningens ändamål, vad FABUR verkar för och vad ett medlemskap innebär. Hör gärna av dig vid funderingar! info@fabur.se.

§ 1 ÄNDAMÅL

FAstighetsBranschens centrum för Utbildning och Rekrytering, FABUR, är en ideell förening med uppgift att:

• vara egen utbildningsanordnare, helt i egen regi genom bildat servicebolag,
• som samarbetsorgan representera fastighetsbranschen i kontakter med myndigheter, skolor och andra utbildningsanordnare,
• genom påverkan/samarbete med myndigheter, skolor och andra utbildningsanordnare tillgodose medlemmarnas behov av utbildningar, som säkerställer branschens rekrytering av kompetenta medarbetare,
• att initiera och bevaka fort- och vidareutbildningar och att öka förståelsen för behovet av kompetensutveckling inom fastighetssektorn,
• verka som branschens samarbetsorgan i kompetens- och utbildningsfrågor,
• verka som ett rådgivande organ samt att
• utgöra ett nätverk för företag och organisationer i kompetens-, rekryterings-­ och utbildningsfrågor

§ 2 DELMÅL

Det är av särskild vikt att FABUR verkar för

• att bilda servicebolag och i detta driva fastighetsskola med inriktning mot fastighetsutbildningar som inte sker i kommunal eller statlig regi,
• att fastighetsbranschen genom samhällets försorg får till stånd grundutbildningar för aktuella yrkes- och arbetsområden,
• att branschen tillförs välutbildad personal,
• att branschen erbjuder skolor praktikplatser med hög kvalitet,
• att handledarutbildningar erbjuds medlemmarna,
• att öka statusen på arbeten och yrken inom fastighetsbranschen och att ge dessa en identitet,
• att införa möjligheter till validering och certifiering,
• att öka omvärldens kunskap om fastighetsföretagandets och fastighetsförvaltningens betydelse för människor, samhälle och miljö
• att informera medlemmarna om central verksamhet hänförlig till föreningens ändamål och vid behov anhängiggöra angelägna frågor till centrala parter och organ,
• samt att i övrigt öka medlemsnyttan inom områdena utbildning och rekrytering.

§ 3 MEDLEMSKAP

Ordinarie medlemskap i FABUR kan erhållas av företag och organisationer som är verksamma inom fastighetsbranschen. Medlemskap omfattar kalenderår.

§ 4 INTRÄDE

Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 UTTRÄDE

Anmälan om utträde görs skriftligen senast den 30 juni varje år. Medlemskapet upphör därefter vid kommande årsskifte.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT

Medlem skall årligen betala en avgift som fastställs av stämman och erläggs vid inträdet och därefter årligen.

§ 7 STÄMMA

Stämma hålls en gång per år före maj månads utgång (årsstämma) på plats, som styrelsen bestämmer. Stämma öppnas och leds av styrelsens ordförande eller vice ordförande eller vid förhinder för dessa den som styrelsen utser därtill.

A. Vid årsstämma skall följande ärenden i nedan angiven ordning förekomma till behandling

I. Upprop av närvarande medlemmar och medlemsföretag.
2. Val av två justeringsmän och en protokollförare.
3. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
4. Upprättande och justering av röstlängd.
5. Styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Framställning från styrelsen.
10. Framställning från medlem.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Fråga om eventuellt arvode till styrelsens ledamöter och till revisorer.
13 Val av styrelseledamöter, styrelserepresentanter och styrelseordförande.
14 Val av revisorer.
15. Val av valnämnd.

B. Extra stämma hålles, då styrelsen finner det lämpligt, eller då sådan begärs skriftligen av minst en tredjedel av medlemmarna. Vid extra stämma skall följande ärenden i nedan angiven ordning förekomma.

1-4. enligt A. 1-4
5. övriga i kallelsen angivna ärenden.

C. Annat ärende än i A och B angivna ärenden får inte utan samtycke från alla i röstlängden angivna medlemmar företas till avgörande vid stämman, såvida det inte omedelbart föranleds av eller sammanhänger med annat vid stämman förekommande ärende.

D. Årsstämma utlyses genom styrelsens försorg senast en månad före tidpunkten före stämman. Medlem som önskar framföra ärende vid årsstämma skall inkomma med detta senast 10 dagar före stämman. Kallelse till extra stämma skall genom styrelsens försorg avsändas så snart ske kan eller minst tre dagar före det extra mötet.

§ 8 RÖSTRÄTT

Vid stämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet. Val verkställs, om votering begärs, med slutna sedlar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock att vid val lotten avgör.

§ 9 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst sex och högst nio ordinarie ledamöter med lägst tre suppleanter. Dessa bör utgöra representanter från olika kategorier av medlemmar. Mandattiden för styrelseuppdrag är ett till tre år. Varje år väljs lägst två och högst fyra ledamöter så att styrelsen kontinuerligt förnyas. Vid uppkommande vakans förrättas, om så erfordras, fyllnadsval för återstående mandattid. Skulle under tiden mellan stämmor sådana omständigheter inträffa att valda ledamöter ej längre företräder medlem, kan valnämnden inkalla adjungerad ledamot att tjänstgöra i styrelsen till och med nästa årsstämma.

Nyvald styrelse tillträder, när årsstämma avslutas.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta närvarande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

Vid behandling av ärende, som angår någon styrelseledamot eller den medlem ledamot företräder, äger denne ej delta i beslutet.

Det åligger styrelsen särskilt
• Att verka för föreningens ändamål.
• Att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar.
• Att tillse efterlevnaden av dessa stadgar.
• Att besluta i ärenden, som inte förbehålls stämman.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och, om så erfordras, arbetsutskott.

§ 10 VALNÄMND

Valnämnd skall bestå av tre till fem ledamöter, varav en är sammankallande, och skall om möjligt vara så sammansatt att den representerar olika kategorier medlemmar. Valnämnden skall före stämma föreslå styrelseledamöter och revisorer samt eventuell ersättning för desamma.

Till ledamot i valnämnd får inte utses styrelseledamot.

§ 11 REVISORER

Föreningens förvaltning skall granskas av en eller två av stämman utsedda revisorer. Dessa har att avge en särskild revisionsberättelse senast den 31 mars varje år. Servicebolaget skall ha auktoriserad revisor.

§ 12 VALBARHET

För uppdrag enligt dessa stadgar kan endast väljas person som har medlemsuppdrag att utöva uppdraget i fråga.

§ 13 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret.

§ 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsen skall upprätta årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkning, vilken senast den 1 mars skall överlämnas till revisorerna. Styrelsens verksamhetsberättelse skall behandlas på stämman.

§ 15 FIRMATECKNING OCH SÄTE

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de personer, två i förening, som styrelsen utser till detta. Föreningens säte skall vara Göteborg.

§ 16 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING

Styrelsen förbereder eventuella förslag till ändringar i stadgarna som sedan föreläggs stämman för beslut.

För förändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen erfordras antingen att samtliga närvarande medlemmar vid årsstämma förenar sig i beslut därom eller att dylikt beslut fattas på två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie årsstämma. Den senare stämman skall i sådant fall hållas minst en månad efter den andra. Beslutet på den senare stämman skall därvid biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

I fråga om hur det vid upplösning av föreningen skall förfaras med dess tillgångar, skall beslutet vid den senare stämman biträdas med minst tre fjärdedelar av rösterna.

Har du några frågor eller funderingar?

Ring oss på 031-734 11 60 eller mejla info@fabur.se