FABUR – FAstighetsBranschens centrum
för Utbildning och Rekrytering

En ideell förening bildad av fastighetsbranschen i Göteborg för att säkra tillgången till medarbetare med rätt kompetens.

 

Den 9 juni 2016 bildades den ideella medlemsföreningen FAstighetsBranschens centrum för Utbildning och Rekrytering, FABUR, av ett antal fastighetsföretag i Göteborgsregionen. Bakgrunden till bildandet är svårigheten för fastighetsbranschens företag att hitta kompetent och utbildad personal till flera yrkesroller och skapa kontinuitet och kvalitet i förekommande utbildningar.
 
FABURs övergripande syften och mål framgår av stadgarna. Ett huvudsyfte för FABUR är att i egen regi bedriva utbildningsverksamhet, och därför har FABUR förvärvat Fastighetsakademin. På sikt ska organisationen även kunna vidareutbilda redan befintlig personal, utbilda efter eventuella uppdrag från Arbetsförmedling och andra samt utgöra testcenter för validering.
 
Utbildningar inom fastighetsbranschen, nuläge
Fastighetsbranschen står inför mycket stora utmaningar, inte minst vad gäller tillgången på kvalificerade medarbetare. Tillsammans med byggsektorn, är fastighetsbranschen idag ett av Sveriges snabbast och kraftigast växande områden. Behovet av nya fastigheter och anläggningar är stort, kanske t.o.m. större än under miljonprogrammets dagar.
 
250 av landets drygt 300 kommuner uppger att de har bostadsbrist. Befolkningen växer. Bara invandringen under fjolåret och i år motsvarar mer än 20 nya medelstora kommuner med allt vad detta innebär i form av bostäder, skol-, vård-, omsorgs-, kontors- och produktionslokaler och därtill infrastruktur.
 
Detta kommer att skapa ett stort behov av arbetskraft inom vår bransch framöver. Lägger vi dessutom till hela den pensionsavgång som sker i vår bransch och att konkurrensen om arbetskraft i allmänhet ökar, blir behovet av att rekrytera nya kompetenta medarbetare mycket stort.
 
Arbetskraftsbehovet föreligger såväl inom inre och yttre skötsel, teknik, energi, underhåll, projektledning, ekonomi, administration, management som i hela Facility -Managementdelen.
 
Det behöver skapas fler utbildningar på alla nivåer, såväl gymnasie-, yrkeshögskole- som universitets- och högskoleutbildningar. Det finns och kommer att finnas ett stort behov av tillämpade arbetsmarknadsutbildningar.
 
Ett stort behov av vidareutbildning föreligger också för redan yrkesverksamma. Utvecklingen går fort, teknik och lagstiftning förändras och nya regelverk tillkommer.
 
Utbildningar för branschen på gymnasienivå inom ramen för VVS- och fastighetsprogrammet attraherar få ungdomar. Ett större samarbete inom branschen behövs för att göra fastighetsutbildningar till ett attraktivt skolval. Vi behöver synas och höras inom såväl grund- som gymnasieskolan. Yrkeskunniga lärare är en bristvara.
 
Branschen har väldigt svårt att få tillräcklig tilldelning av utbildningar inom våra yrkeshögskolekategorier. Vi är för osynliga och har ingen eller alldeles för liten kontakt med myndigheten som beviljar dessa utbildningar. Detta gör att vi inte får någon kontinuitet och inte kan säkerställa att utbildningar blir av.
 
Branschen har även svårt att få någon kontinuitet i universitets- och högskoleutbildningar. Det har startats upp utbildningar för att efter ett eller ett antal år läggas ner. Detta beror på att branschen inte tillräckligt intensivt utvecklat samarbetet med olika högskolor och att göra vår bransch attraktiv.
 
Arbetsförmedlingen upphandlar varje år ett antal utbildningsplatser inom våra områden. Branschen behöver här sätta tydliga mål för vad de olika utbildningarna ska leda till och tydligt tala om vilken form av utbildning som krävs. Arbetsförmedlingen välkomnar ett större branschsamarbete.
 
Behovet av vidareutbildning för befintlig personal i branschen är både stor och kostsam. Här finns mycket att göra för att bedriva kompetensutveckling mer organiserat och kostnadseffektivt.
 
YH-ansökningar
I samband med bildandet av FABUR har ett antal stora företag i branschen bidragit med ett startkapital till verksamheten, vilket möjliggör för föreningen att redan under 2016 börja bedriva utbildningar.
 
Under sommaren har ett antal personer med bistånd av flera företagsrepresentanter arbetat med att ta fram kursplaner m.m. till ansökningar av utbildningar inom yrkeshögskoleområdet. Detta arbete har resulterat i att FABUR den 6 september 2016 lämnade in fyra ansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten att bedriva YH-utbildningar med inriktning mot Fastighetsförvaltare, Fastighetsingenjör, Fastighets- och energitekniker samt Fastighetsvärd. Om ansökningarna beviljas kommer dessa utbildningar att påbörjas till hösten 2017.
 
I anslutning till ansökningarna har 56 företag, organisationer och kommuner inkommit med avsiktsförklaringar om att man kan tänka sig att ta emot LIA-studerande, deltaga i ledningsgrupper, engagera sig på övrigt sätt i utbildningarna och ange sitt preliminära anställningsbehov under de tre kommande åren.
 
Av avsiktsförklaringarna framgår följande:
  – 37 företag har meddelat att man önskar engagera sig i utbildningarna.
  – 25 företagsrepresentanter har förklarat att man kan tänka sig att ingå i ledningsgrupper.
  – 44 företag har förklarat att man tar emot studerande för LIA (lärande i arbete).
  – 48 företag har meddelat att man har ett anställningsbehov av 372 fastighetsförvaltare.
  – 40 företag har meddelat att man har ett anställningsbehov av ca 255 fastighetsingenjörer.
  – 38 företag har meddelat att man har ett anställningsbehov av 406 fastighets- och energitekniker.
  – 40 företag har meddelat att man har ett anställningsbehov av 483 fastighetsvärdar.
 
Avsiktsförklaringarna visar tydligt behovet av att FABUR ska bedriva dessa utbildningar.
 
FABURs pågående arbete
Vi arbetar kontinuerligt med att utöka antalet medlemmar och vi har koncentrerat oss på de företag i fastighetsbranschen som verkar i Västra Götalands och Hallands län. (Bli medlem.)
 
Vidare kommer kontakt tas med ytterligare ett antal stora fastighetsföretag i syfte att erhålla särskilda verksamhetsbidrag.